1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (juridinio asmens kodas – 110072967, registruotos buveinės adresas – Laisvės pr. 117A, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@gpk.lt) (toliau – Prekybagyvunais.lt) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.prekybagyvunais.lt (toliau – Svetainė). Taisyklės yra privalomos visiems Svetainės dalyviams.
1.2. Naudodamiesi Svetaine bet kokiu būdu ir forma Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Svetaine.
1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant savo skelbimų apie siūlomas ar ieškomas prekes (toliau – Skelbimai) įdėjimą ir redagavimą, Skelbimų paiešką pagal pasirinktus kriterijus, Skelbimų peržiūrą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos).
1.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Prekybagyvunais.lt reguliuoti taikomos Lietuvos respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
 
2. Bendrosios sąlygos
2.1. Prekybagyvunais.lt suteikia Klientams technines priemones, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes, skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Prekybagyvunais.lt turi teisę vienašališkai apmokestinti nemokamas paslaugas, keisti teikiamų paslaugų įkainius.
2.3. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Prekybagyvunais.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
2.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Prekybagyvunais.lt nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Prekybagyvunais.lt nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
2.5. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Prekybagyvunais.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti Prekybagyvunais.lt nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
2.6. Prekybagyvunais.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Prekybagyvunais.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
2.7. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Prekybagyvunais.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.8. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Prekybagyvunais.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
2.9. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Prekybagyvunais.lt arba Prekybagyvunais.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
2.10. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Prekybagyvunais.lt sutikimo.
2.11. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Prekybagyvunais.lt arba Prekybagyvunais.lt juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.
2.12. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Prekybagyvunais.lt visas turtines autorių teises, reikalingas Prekybagyvunais.lt iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant:
2.12.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį;
2.12.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateikto Turinio.
2.13. Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja Prekybagyvunais.lt, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.
 
3. Kliento teisės ir pareigos
Klientas įsipareigoja:
3.1. Naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
3.2. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.2.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Prekybagyvunais.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Prekybagyvunais.lt serverio saugumui, vientisumui ar riboti Prekybagyvunais.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Prekybagyvunais.lt teikiamomis paslaugomis;
3.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Prekybagyvunais.lt;
3.2.3. neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;
3.2.4. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
3.2.5. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
3.2.6. nesiūlyti prekių, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms;
3.2.7. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.2.8. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Prekybagyvunais.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;
3.2.9. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes, jų kainas ir t.t.
3.3. Pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą.
3.4. Pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes, įskaitant, bet neapsiribojant, lytį, sveikatos būklę, amžių, charakteristikas, kainą.
3.5. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis.
3.6. Nedelsdamas pranešti Prekybagyvunais.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus, pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje.
3.7. Nedelsdamas el. paštu pranešti Prekybagyvunais.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
3.8. Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę reklamuojančių Skelbimų.
3.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.
3.10. Skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.
3.11. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis.
3.12. Kontaktinę informaciją, prekių aprašymus nurodyti tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų.
3.13. Užtikrinti, kad Skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji Skelbimų tekste reklamuojami objektai. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų. Skelbimo nuotraukose nedėti jokių maketų, reklamų, įvairios tekstinės informacijos ir kt.
3.14. Užtikrinti, kad į Skelbimus keliamos tik tokios nuotraukos, kurias Klientas turi teisę naudoti nepažeidžiant jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.15. Skelbime nurodyti kainas, atitinkančias realią rinkos vertę.
3.15. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:
3.15.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.15.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
3.15.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
3.15.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir Prekybagyvunais.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
3.15.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Prekybagyvunais.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
3.15.6. supranta ir sutinka, kad Prekybagyvunais.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu;
3.15.7. supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose Prekybagyvunais.lt partnerių reklamos šaltiniuose.
3.16. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.16.1 – 3.16.7 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.16.1. prieš siūlydamas prekę yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.16.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.
 
4. Prekybagyvunais.lt teisės ir pareigos
4.1. Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad Prekybagyvunais.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
4.2. Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
4.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
4.2.2. jeigu, Prekybagyvunais.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;
4.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
4.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Prekybagyvunais.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
4.2.5. jeigu Prekybagyvunais.lt įtaria, kad Klientas naudodamasis Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
4.2.6. jeigu Klientas, naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus, daro žalą Prekybagyvunais.lt, įskaitant, bet neapsiribojant Prekybagyvunais.lt geram vardui ir/ar reputacijai;
4.2.7. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
4.3. Bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, jei, Prekybagyvunais.lt nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale.
4.4. Keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.
4.5. Prekybagyvunais.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
4.6. Prekybagyvunais.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones, Prekybagyvunais.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
4.7. Prekybagyvunais.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el. laišką adresu info@prekybagyvunais.lt. Prekybagyvunais.lt sprendimas yra galutinis.
4.8. Prekybagyvunais.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus.
4.9. Prekybagyvunais.lt turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus UAB „Gyulių produktyvumo kontrolė“ pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Prekybagyvunais.lt.
4.10. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
4.11. Šalys susitaria, kad Prekybagyvunais.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
 
5. Asmens duomenys
5.1. Prekybagyvunais.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Prekybagyvunais.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
5.2. Klientas suteikia teisę Prekybagyvunais.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Prekybagyvunais.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
5.3. Prekybagyvunais.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
5.4. Prekybagyvunais.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
5.5. Prekybagyvunais.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
5.6. Prekybagyvunais.lt turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
5.7. Prekybagyvunais.lt turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
 
6. Atsakomybės ribojimas
6.1. Klientas sutinka, kad Prekybagyvunais.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Prekybagyvunais.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
6.2. Prekybagyvunais.lt nebus atsakingas už daiktų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę ir kiekį.
6.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir/ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Prekybagyvunais.lt pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Prekybagyvunais.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Prekybagyvunais.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
6.4. Prekybagyvunais.lt neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
6.5. Klientas supranta ir sutinka, kad Prekybagyvunais.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
6.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Prekybagyvunais.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.
6.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Prekybagyvunais.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.
 
7. Taisyklių keitimas
7.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, Prekybagyvunais.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
7.2. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
7.3. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
7.4. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.
 
8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi tarp Prekybagyvunais.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Prekybagyvunais.lt buveinės vietą.
8.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Prekybagyvunais.lt laiką.